drugs

ZOCOR® Simvastatine

ZOCOR ® is een geneesmiddel op basis van simvastatine

THERAPEUTISCHE GROEP: Hypolipidemische - HMG-CoA-reductaseremmer

Indicaties Actie Mechanismen Onderzoek en klinische effectiviteit Gebruiks- en doseringinstructies Waarschuwingen Zwangerschap en borstvoeding InteractiesContra-indicaties Ongewenste effecten

Indicaties ZOCOR ® Simvastatine

ZOCOR ® kan als een farmacologisch hulpmiddel worden gebruikt in het geval van primaire hypercholesterolemie en gemengde dyslipidemie, op voorwaarde dat de eerdere goedkeuring van een hypolipide dieet en een correcte levensstijl, die minstens 3 maanden duurt, niet de verwachte therapeutische resultaten heeft opgeleverd.

Evenzo kan dit medicijn worden gebruikt bij de behandeling van meer ernstige vormen van primaire hypercholesterolemie, zoals heterozygote en homozygote familiaire hypercholesterolemie.

Het gebruik van ZOCOR ® kan ook worden uitgebreid tot patiënten met een normaal cholesterolgehalte maar met een hoog cardiovasculair risico, bepaald door meerdere factoren (overgewicht, diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, atherosclerose) om de incidentie van cardiovasculaire accidenten te verminderen.

Werkingsmechanisme ZOCOR ® Simvastatine

Simvastatine, oraal ingenomen door het ZOCOR®-geneesmiddel, wordt snel uit het maagdarmkanaal geabsorbeerd en via de ader naar de lever getransporteerd. De eerste leverstap voor dit actieve ingrediënt is essentieel, om de hydrolyse van simvastatine van de chemische vorm "lacton" naar het respectieve hydroxyzuur, de actieve metaboliet van het geneesmiddel, te garanderen. Zodra de therapeutische werking voorbij is, wordt deze substantie vervolgens voornamelijk via de feces uitgescheiden.

Het hierboven beschreven hydrolyseproces vermindert drastisch de biobeschikbaarheid van het actieve bestanddeel, dat na twee uur zijn maximale plasmaconcentraties bereikt, gelijk aan 5% van de orale inname van simvastatine.

Ondanks deze afname is simvastatine met name effectief bij het verlagen van de LDL-cholesterolniveaus in het plasma, waarbij het zijn therapeutische werking in de lever uitoefent, waar het het belangrijkste enzym bij de cholesterolsynthese remt.

Net als de andere statines kan simvastatine het enzym HMG-CoA-reductase remmen, waardoor de productie van mevalonaat, een organische tussenproduct in het cholesterolmetabolisme, wordt voorkomen. Als gevolg van de verminderde synthese van dit lipide reguleert simvastatine de expressie van hepatocytenreceptoren voor LDL. Uiteindelijk garandeert daarom de verhoogde opname door de lever van LDL-cholesterol en de vermindering van VLDL-synthese een significante verlaging van het LDL-cholesterolgehalte in het bloed.

Het belang van ZOCOR ® bij de preventie van hart- en vaatziekten lijkt echter ook te worden geassocieerd met andere mechanismen die de directe en unieke betrokkenheid van het lipideverlagende effect niet zien, gegeven de verschillende studies in de literatuur die een significante afname in morbiditeit en mortaliteit in verband met gebeurtenissen laten zien cardiovasculair bij patiënten met een verhoogd risico, maar met een normaal cholesterolgehalte.

Studies uitgevoerd en klinische werkzaamheid

1. DE EFFECTIVITEIT VAN SIMVASTATIN IN DISLIPIDEMIES

Behandeling met simvastatine 40 en 80 mg / dag - bij patiënten met dyslipidemie (LDL-coleseterol groter dan 160 mg / dL en triglyceriden van meer dan 350 mg / dL) - garandeerde een vermindering van het LDL-cholesterol van respectievelijk 6 weken behandeling 41 en 47% en triglyceriden van 21 en 23%.

2. SIMVASTATINA: RAPPORT OVER DOSESTVOELBAARHEID

In deze studie, uitgevoerd bij ongeveer 12.000 mannen die leden aan een eerder hartinfarct en met cholesterolniveaus die het voorschrijven van statines rechtvaardigen, werd de relatie tussen de werkzaamheid en het optreden van bijwerkingen beoordeeld bij doses van 20 en 80 mg simvastatine.

De resultaten tonen aan dat de dagelijkse dosis van 80 mg een vermindering van cardiovasculaire gebeurtenissen 6% hoger dan die verkregen met de 20 mg dosis, en een meer intense afname van LDL-cholesterol garandeerde. Deze dosis resulteerde echter in een verhoogde incidentie van myopathieën; daarom suggereert de studie het gebruik van intermediaire doses, om een ​​goed compromis te bereiken tussen therapeutische en collaterale effecten.

3. STAMMEN EN KANKER

De vraag naar de echte antitumor-werkzaamheid van statines is nog steeds open. In deze in vitro uitgevoerde studie, op cellen en op laboratoriumdieren, is de werkzaamheid van simvastatine bij het verminderen van het groeivermogen van de prostaattumormassa aangetoond, waardoor de activering van de cellulaire pathways betrokken bij dit mechanisme wordt verminderd. Natuurlijk is het absoluut niet mogelijk om te generaliseren door de effectiviteit van deze interventies voor mensen uit te breiden.

Wijze van gebruik en dosering

ZOCOR® simvastatine 10/20/40 mg tabletten: ZOCOR®-toediening in het geval van primaire hypercholesterolemie dient te worden uitgevoerd na het starten van een hypolipide dieetplan en gecontroleerde lichaamsbeweging. De aanvangsdosis wordt over het algemeen ingesteld tussen 20 en 40 mg per dag, ingenomen als een enkele dosis, bij voorkeur 's avonds. In het geval van verminderde therapeutische werkzaamheid, dient een aanpassing van de dosering niet eerder te worden uitgevoerd dan 4 weken behandeling, een periode die nodig is om een ​​maximale therapeutische werkzaamheid te bereiken.

De dosis van 40 mg / dag blijkt ook de meest geteste en meest effectieve manier om het cardiovasculaire risico te verminderen.

Bij de behandeling van homozygote familiaire hypercholesterolemie kan tot 80 mg simvastatine per dag, ingenomen in doses van 20 mg tweemaal daags en 40 mg voor het slapengaan gelijktijdig worden gebruikt met andere niet-farmacologische therapeutische benaderingen.

Het formuleren van de juiste dosering moet worden uitgevoerd door de arts na een zorgvuldige evaluatie van de hematoclinische situatie, de klinische geschiedenis van de patiënt en de te bereiken doelstellingen.

IN IEDER GEVAL, VOORDAT ZOCOR® Simvastatina WORDT GEBRUIKT - DE VOORSCHRIFTEN EN BEHEERSING VAN DE EIGEN ARTS IS NOODZAKELIJK.

Waarschuwingen ZOCOR ® Simvastatine

Voor en tijdens de medicamenteuze behandeling met statines, zou het raadzaam zijn om een ​​hypolipide dieet te volgen met een laag percentage verzadigde vetten en cholesterol en een adequate levensstijl.

De toediening van ZOCOR moet met de nodige voorzichtigheid worden uitgevoerd en mogelijk gepaard gaan met een monitoring van de bloedspiegels van creatine kinase (marker van spierschade), in het geval van patiënten die lijden aan verschillende soorten myopathieën, of vatbaar zijn voor de ontwikkeling van dergelijke ziekten (ouderen, hypothyroid, patiënten met eerdere klinische geschiedenis), gezien de mogelijke incidentie van myopathieën en rabdomyolyse.

Hoewel de frequentie van deze pathologische gebeurtenissen de neiging heeft om drastisch af te nemen bij niet-gepredisponeerde patiënten, zou het tijdens de therapie met simvastatine altijd aangewezen zijn om de aanwezigheid van spierpijnen, aanhoudende vermoeidheid en asthenie te onderzoeken, mogelijk door de plasmaspiegels van het enzym creatinekinase aan te passen.

Voordat met de behandeling met ZOCOR ® wordt begonnen, dienen de leverfunctie en met name de bloedtransaminasewaarden ook te worden geëvalueerd om de juiste dosis te kiezen die bijwerkingen kan voorkomen. Simvastatine-therapie moet worden opgeschort of niet worden gestart in het geval van ernstige leverziekte of wanneer transaminaseconcentraties oplopen tot drievoudige niveaus in vergelijking met het normale bereik.

De behandeling moet ook worden opgeschort in gevallen van vermoedelijke interstitiële longziekte, gekenmerkt door dyspnoe, hoest, koorts en asthenie.

ZOCOR ® bevat lactose; daarom zou het gastro-intestinale problemen kunnen geven aan patiënten die lijden aan glucose / galactose-intolerantie, of in het geval van lactase-enzymdeficiëntie.

Simvastatine lijkt de normale reactieve capaciteit van de patiënt niet te beïnvloeden, hoewel sommige bijwerkingen, zoals duizeligheid, in theorie de rijvaardigheid en het gebruik van machines kunnen aantasten.

ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING

Hoewel een direct teratogeen effect van simvastatine op de foetus niet is gedocumenteerd, zou de verlaging van het cholesterolgehalte de afwezigheid van bestanddelen kunnen bepalen die noodzakelijk zijn voor de juiste embryonale en foetale ontwikkeling. Daarom is de toediening van ZOCOR ® gedurende de gehele zwangerschapsperiode sterk gecontra-indiceerd.

De afwezigheid van wetenschappelijk bewijs dat de afwezigheid van simvastatinesecretie in moedermelk duidt op het opschorten van de borstvoeding in het geval van ZOCOR®-therapie

interacties

Gezien het levermetabolisme van simvastatine door het cytochroom P450 3A4-enzym, zijn talrijke interacties met geneesmiddelen van verschillende aard mogelijk.

In het bijzonder:

  1. Gelijktijdige toediening van fibraten, niacine, amiodaron en verapramil kan de incidentie van rabdomyolyse en myopathieën verhogen;
  2. Inname van cytochrome CYP3A4-remmers, een enzym dat verantwoordelijk is voor het metabolisme van simvastatine (grapefruitsap, itraconazol, ketoconazol, remmers van HIV-protease, erytromycine, claritromycine, telithromycine en nefazodon), kan leiden tot een significante toename van de blootstelling aan geneesmiddelen., het verhogen van de incidentie van zelfs ernstige bijwerkingen;
  3. De gelijktijdige toediening van ciclosporine, gezien de remmende werking op het metabolisme van simvastatine, zou een aanpassing van de dosering van dit maximale werkzame bestanddeel binnen 10 mg vereisen;

Bovendien kon simvastatine, net als andere statines, een toename van de protrombinetijd bepalen, waardoor de therapeutische effecten van orale anticoagulantia verbeterden.

Contra-indicaties ZOCOR® Simvastatine

ZOCOR® is gecontra-indiceerd bij leveraandoeningen, overgevoeligheid voor een van de componenten, gelijktijdige toediening van CYP3A4-remmers en tijdens de periode van zwangerschap en borstvoeding.

Ongewenste effecten - Bijwerkingen

De incidentie van bijwerkingen gerelateerd aan de ZOCOR®-therapie was vrij laag, vergelijkbaar met die in de controlegroep.

De meest voorkomende bijwerkingen waren allemaal relatief klein en gegeneraliseerd, zoals diarree, misselijkheid, braken, duizeligheid en asthenie.

De incidentie en ernst van bijwerkingen zoals myopathieën, rhabdomyolyse, leverfalen, psychiatrische en gastro-intestinale stoornissen, neemt onvermijdelijk de neiging toe te nemen bij patiënten die vatbaar zijn voor bepaalde pathologieën, of die zijn onderworpen aan therapie met geneesmiddelen die de farmacokinetiek van simvastatine kunnen veranderen.

Notes

ZOCOR ® is alleen te koop onder medisch voorschrift.