drugs

Tamiflu - oseltamivir

Wat is Tamiflu?

Tamiflu is een geneesmiddel dat de werkzame stof oseltamivir bevat. Het is verkrijgbaar als capsules (geel: 30 mg, grijs: 45 mg, geel en grijs: 75 mg) en als poeder voor orale suspensie (12 mg / ml).

Waarvoor wordt Tamiflu gebruikt?

Tamiflu wordt gebruikt bij de behandeling of preventie van influenza bij patiënten ouder dan één jaar:

  • bij de behandeling van influenza kan het worden gebruikt bij patiënten die symptomen van influenza vertonen, als bekend is dat het influenzavirus in de gemeenschap circuleert, bij de preventie van influenza, het kan worden gebruikt bij patiënten die in contact zijn geweest met getroffen mensen. Dit gebeurt meestal van geval tot geval, maar in uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld als het griepvaccin niet voldoende is en in de aanwezigheid van een pandemie (wereldwijde griepepidemie), kan seizoenspreventie worden overwogen.

Tijdens een grieppandemie kan Tamiflu ook worden gebruikt voor de behandeling of preventie van influenza bij kinderen jonger dan een jaar. Het is aan de artsen om te beslissen of Tamiflu moet worden toegediend aan kinderen in deze leeftijdsgroep, afhankelijk van de ernst van de ziekte veroorzaakt door het griepvirus en de gezondheidstoestand van het kind, om ervoor te zorgen dat de laatste waarschijnlijk van het geneesmiddel zal profiteren.

Tamiflu is geen vervanging voor griepvaccinatie en het gebruik ervan moet gebaseerd zijn op officiële aanbevelingen.

Het geneesmiddel is alleen op doktersvoorschrift verkrijgbaar.

Hoe wordt Tamiflu gebruikt?

Bij de behandeling van influenza dient Tamiflu binnen de eerste twee dagen na het begin van de symptomen te worden toegediend. Het geneesmiddel moet gedurende twee dagen tweemaal daags in een enkele dosis worden ingenomen.

Bij het voorkomen van influenza moet Tamiflu worden toegediend binnen de eerste twee dagen na contact met de getroffen personen. Het geneesmiddel moet eenmaal daags in een enkele dosis worden ingenomen gedurende ten minste 10 dagen na contact met een geïnfecteerd persoon. Als Tamiflu wordt gebruikt tijdens een griepepidemie, kan de dosis maximaal zes weken worden gegeven.

De dosis Tamiflu voor volwassenen en kinderen met een gewicht van meer dan 40 kg is 75 mg. Voor kinderen die minder dan 40 kg wegen, wordt de dosis op hun gewicht aangepast met behulp van capsules met een lagere dosis

(30 of 45 mg) of orale suspensie. Als het poeder voor orale suspensie niet beschikbaar is, kan de apotheker een oplossing bereiden met behulp van de inhoud van de capsules, of de inhoud van de capsules kan thuis met gezoete voeding worden gemengd. Bij patiënten met nierproblemen is het noodzakelijk de doses te verlagen. Zie de bijsluiter voor informatie.

Hoe werkt Tamiflu?

De werkzame stof in Tamiflu, oseltamivir, werkt specifiek op het influenzavirus en blokkeert enkele van de enzymen op het oppervlak die bekend staan ​​als neuraminidasen. Wanneer deze enzymen worden geblokkeerd, kan het virus niet uitbreiden. Oseltamivir werkt in op de neuraminidase-enzymen van influenza A (de meest voorkomende) en B.

Welke studies zijn er uitgevoerd over Tamiflu?

Tamiflu is vergeleken met placebo (een schijnbehandeling) in onderzoeken naar de behandeling van influenza (uitgevoerd bij 2.413 volwassenen en adolescenten, 741 ouderen en 1.033 kinderen van minstens één jaar oud). De werkzaamheid werd gemeten met behulp van een beoordelingsblad waarin de symptomen (koorts, spierpijn, hoofdpijn, keelpijn, hoest, algemene malaise en loopneus) moesten worden genoteerd.

Bij de preventie van influenza werd Tamiflu bestudeerd bij patiënten die aan de ziekte waren blootgesteld omdat een van hun familieleden het virus had opgelopen (962 gevallen) of tijdens een epidemie (1562 proefpersonen tussen 16 en 65 jaar oud en 548 ouderen in rusthuizen). De studies registreerden het aantal influenzagevallen aangetoond door laboratoriumtests. Een studie onderzocht ook het gebruik van Tamiflu in een familiale omgeving (277 families), zowel voor de behandeling van de betreffende persoon als voor de behandeling of preventie van influenza bij mensen in contact met de patiënt.

Er is een beperkte studie uitgevoerd om aan te tonen dat de aanbevolen dosis Tamiflu in het bloed van kinderen van één maand en één jaar niveaus van geneesmiddelen oplevert die vergelijkbaar zijn met effectieve doses bij oudere kinderen en volwassenen. Tamiflu is niet onderzocht bij kinderen jonger dan een maand; het gebruik ervan in deze leeftijdsgroep is echter gebaseerd op de resultaten waargenomen bij oudere kinderen.

Welke voordelen bleek Tamiflu tijdens de studies te hebben?

In onderzoeken naar volwassen behandeling verkortte Tamiflu het verloop van de ziekte met gemiddeld 5, 2 dagen bij met placebo behandelde patiënten tot 4, 2 dagen bij patiënten die met Tamiflu werden behandeld. De gemiddelde verlaging van de ziekteduur bij kinderen tussen één en zes jaar was 1, 5 dag.

In preventiestudies verminderde Tamiflu de incidentie van influenza bij mensen in contact met zieke mensen. In het onderzoek dat tijdens een epidemie werd uitgevoerd, ontwikkelde slechts 1% van de mensen die Tamiflu namen de griep na contact, vergeleken met 5% van de met placebo behandelde patiënten. In families met een door de griep getroffen lid ontwikkelde 7% van de samenwonende familieleden die Tamiflu hadden gebruikt voor preventieve doeleinden de ziekte, vergeleken met 20% van degenen die geen preventieve behandeling hadden ondergaan.

Welke risico's houdt het gebruik van Tamiflu in?

De meest voorkomende bijwerkingen van Tamiflu bij patiënten van minstens 13 jaar oud (waargenomen bij meer dan 1 op de 10 patiënten) zijn hoofdpijn en misselijkheid. Bij kinderen in de leeftijd van één tot twaalf jaar zijn de meest voorkomende bijwerkingen (waargenomen bij meer dan 1 op de 10 patiënten) braken en diarree; vergelijkbare bijwerkingen worden gezien bij kinderen jonger dan één jaar. Zie de bijsluiter voor de volledige beschrijving van de gerapporteerde bijwerkingen van Tamiflu.

Tamiflu mag niet worden gebruikt bij mensen die potentieel overgevoelig (allergisch) zijn voor oseltamivir of voor een van de andere componenten.

Waarom is Tamiflu goedgekeurd?

Het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) heeft geconcludeerd dat de voordelen van Tamiflu groter zijn dan de risico's ervan bij de behandeling en preventie van griep. Het Comité heeft daarom geadviseerd een vergunning te verlenen voor het in de handel brengen van Tamiflu.

Meer informatie over Tamiflu:

Op 20 juni 2002 verleende de Europese Commissie een vergunning voor het in de handel brengen van Tamiflu, geldig in de hele Europese Unie, aan Roche Registration Limited . Na vijf jaar werd de handelsvergunning met nog eens vijf jaar verlengd.

Het volledige EPAR voor Tamiflu is hier te vinden .

Laatste update van deze samenvatting: 10-2009.